Program rada

Upoznajte se sa našim načinom rada, na koji smo posebno ponosni.

Program rada

Sa decom rade visokokvalifikovani vaspitači sa iskustvom.

Svi programi po kojima radi predškolska ustanova „Zemlja čuda” odobreni su i akreditovani od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Cilj nam je bio da razvijemo programe koji će biti usmereni na razvoj kreativnosti dece, kao i na razvoj njihovih fizičkih sposobnosti. U tome smo i uspeli.

U PU „Zemlja čuda” deca imaju priliku da od malih nogu uče engleski jezik i da na kreativan i zanimljiv način savladaju ovaj internacionalni jezik. Ukoliko postoji interesovanje, moguće je formirati i grupe za druge strane jezike, kao što su španski, nemački, ruski itd.

Fizičke i sportske aktivnosti su izuzetno značajne za razvoj i usavršavanje motoričkih sposobnosti deteta. Blisko sarađujemo sa školicama sporta, školom fudbala i posvećujemo posebnu pažnju organizovanju fizičkih i sportskih aktivnosti.
U PU „Zemlja čuda” razmišljamo i o budućnosti dece i njihovom kasnijem integrisanju u društvo, stoga često organizujemo odlaske u pozorište, bioskope, muzeje i druge vrtiće.

Organizujemo i izlete, letovanja, zimovanja i kamp vikende, a sve da bi se deca na lep i kvalitetan način socijalizovala.

Uzrasne grupe

Predškolska ustanova “Zemlja Čuda” obuhvata predškolsku ustanovu, vrtić i jasle, odnosno rad sa tri grupe, i to:

JASLENA GRUPA
(do 3 godine)

Vaspitno obrazovni program za jaslenu grupu (do 3 godine) vrši se stvaranjem povoljne sredine u kojoj će dete sticati iskustvo, otkrivajući sebe i svet koj ga okružuje.

Osnovni zadaci ovog programa su unapređenje celokupnog telesnog, intelektualnog i socio-emocionalnog razvoja.

VRTIĆKA GRUPA
(od 3 do 5.5 godina)

U ovom programu se podstiču i usmeravaju sve vrste dečijih saznajnih aktivnosti kojima se stiče, produbljuje i proširuje iskustvo dece i prenose im se odabrana saznanja iz svih oblasti životnog stvaralaštva.

Ovaj program je stvoren posebno za roditelje, njihove ideje, potrebe i neposredno učešće.

PREDŠKOLSKA GRUPA
(od 5.5 godina do polaska u školu)

Predškolsko vaspitanje je nastavak i dopuna porodičnom vaspitanju. Ovaj program ima funkciju da omogući stvaranje sredine koja će poštovati osobenosti deteta, uvažavati njegove potrebe i podsticati celokupan psihofizički razvoj deteta. U godini pred polazak u školu ostvarivanje programa traje 4 sata dnevno, najmanje šest meseci!
 

Strani jezici

U predškolskoj ustanovi “Zemlja Čuda” je veoma zastupljen engleski jezik a po želji i potrebi je moguće formiranje grupa za ostale strane jezike (španski, nemački, ruski itd.)

Sport i ostale aktivnosti

PU Zemlja Čuda posvećuje veliku pažnju fizičkim i sportskim aktivnostima. Veoma je važno sve aktivnosti kanalisati u pravom smeru za zdrav i pravilan razvoj deteta.

PU Zemlja Čuda sarađuje sa školom fudbala, školicama sporta, organizovani odlasci u pozorišta, bioskope, druge vrtiće, muzeje, izlete, letovanja, zimovanja, kamp vikende.

O nama

Predškolska ustanova „Zemlja čuda” je privatna ustanova čiji je program akreditovan i odobren od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Zemlja čuda - Zemun

Borhesova 21, Altina, 11080 Zemun

Dečija zemlja čuda - Novi Beograd

Klare Cetkin 7, 11070 Novi Beograd